Disclaimer

De geactualiseerde aanbevelingen voor profylactisch, empirisch en gericht gebruik van antibiotica werden opgesteld door de Antibioticatherapiebeleidsgroep van UZ Leuven, een multidisciplinaire werkgroep van deskundigen uit verschillende vakgebieden (microbiologie, apotheek, ziekenhuishygiëne, infectiologie en klinische diensten). De aanbevelingen steunen op een consensus binnen de Antibioticatherapiebeleidsgroep op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur, en de lokale epidemiologie en ervaring (type van infecties; surveillance van oorzakelijke micro-organismen en hun gevoeligheidspatroon). De aanbevelingen verwijzen tevens naar de meest recente versie van het Formularium van antimicrobiële geneesmiddelen in UZ Leuven.

De bijdrage van specialisten uit verschillende disciplines werd sterk gewaardeerd. Vermits de lokale epidemiologie en ervaring en het lokale formularium deel uitmaken van de consensus, zijn deze aanbevelingen te beschouwen als een richtlijn voor oordeelkundig gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen bij patiënten in UZ Leuven. De aanbevelingen hebben een algemeen karakter en dienen steeds door de verantwoordelijke geneesheer beoordeeld en, zo nodig, aangepast te worden aan de individuele kenmerken van de patiënt.

Al degenen die van de aanbevelingen kennis nemen en ze, op welke wijze ook, toepassen of gebruiken, en al degenen die, in welke hoedanigheid ook, bij een dergelijke toepassing of gebruik betrokken zijn, zullen de KU Leuven, de U.Z. Leuven of de personeelsleden en medewerkers van de KU Leuven en haar ziekenhuizen op generlei wijze aansprakelijk kunnen stellen voor om het even welk feit of gevolg dat, hoe dan ook, met de materiële weergave of overdracht, de formulering, de inhoud, de toepassing of het gebruik van enige aanbeveling in verband kan worden gebracht.